Evästeitä koskeva seloste

19.3.2019

Käytämme sivustollamme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”) toimintojen toteuttamiseen ja analytiikkaan. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käytön ja trendien analysointiin. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Työnhakijoiden rekisteriä koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Suvia Group
Valimotie 9-11
00380 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Elina Montonen
Elina Montonen [at] a-katsastus.fi

Rekisterin nimi

Suvia Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden yhteinen rekrytointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käsitellään työnhakuprosessin toteuttamiseksi ja prosessin jälkeisten vastuiden noudattamiseksi ja osoittamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu käsitellä tietoa henkilön itsensä antamien tietojen pohjalta.

Rekisterin tietosisältö

Hakemukset tulevat Sympan HR-järjestelmään ja sisältävät ne tiedot, joita työnhakija on sisällyttänyt hakemukseensa.

Pakolliset tiedot:
Yksilöinti- ja yhteystiedot

Vapaaehtoisesti täytettävät tiedot:
Syntymäaika
Työ- ja opiskeluhistoria
Referenssit ja suosittelijat
Työnhakijan vapaamuotoinen kuvaus itsestään

Säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakija itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään rekrytointiprosessin hoitamiseksi A-Katsastus Groupissa tai sen tytäryhtiössä rekrytoitavan tehtävän mukaisessa laajuudessa. Tietojen käsittely toteutetaan palveluntarjoajan tuottamassa palvelussa, jonka vuoksi palveluntarjoaja voi käsitellä tietoja tilatun palvelun tuottamiseksi sovitussa laajuudessa.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti EU/ETA-alueen sisällä. Tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan, mikäli siihen on jokin alla kuvatuista, lainmukaisista perusteista:

Euroopan komissio katsoo, että vastaanottajamaa tarjoaa riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi;
olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirrosta kolmansiin maihin; tai
olet antanut suostumuksesi siirtoon, tai siirrolle on soveltuvan tietosuojalainsäädännön nojalla jokin toinen oikeusperuste.

Säilytysaika

Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Avoimissa hakemuksissa tietoja säilytetään kuusi kuukautta. Kohdennettuja tehtäviä koskevissa työnhakuprosesseissa säilytysaikoja arvioidaan suhteessa työnhakuprosesseja koskeviin kanneaikoihin. Säilytysaika on kohdennetuissa työnhakuprosesseissa lähtökohtaisesti yksi vuosi valintapäätöksestä. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen työnantajalle laissa asetettujen velvollisuuksien asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Rekisteröidyn pääsy omiin tietoihin ja rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on pääsy omiin tietoihinsa sekä oikeus tarkastaa itsestään tallennetut tiedot Sympa HR-järjestelmästä.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä itsellään on osittainen oikeus päivittää omia sähköisesti tallennettuja tietojaan Sympa HR -järjestelmässä.

Siltä osin, kuin tietoja ei ole mahdollista päivittää rekisteröidyn omasta toimesta, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön, jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä.

Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on tietyin, tietosuoja-asetuksessa tarkemmin määritellyin edellytyksin oikeus pyytää omien henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojensa poistoa

Rekisteröity voi milloin tahansa vaatia jättämänsä avoimen hakemuksen poistamista. Pyyntö tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Kohdennettuja tehtäviä koskevissa työnhakuprosesseissa henkilötietoja säilytetään työnhakuprosessien mukainen kanneaika, minkä jälkeen ne poistetaan, ellei tietojen käsittely ole edelleen tarpeen työnhakuprosessiin liittyvän oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Muutokset tietosuojaselosteessa

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa tarvittaessa.